Seminari – Experiències de participació en les polítiques públiques

Dijous 21 de juliol, de 10 a 14h.

PLACES ESGOTADES / PLAZAS AGOTADAS

Banner-inscripció-mini

Objectius:

L’objectiu principal de la jornada és possibilitar l’intercanvi d’experiències de participació impulsades per les administracions públiques.

Els objectius específics són:

Identificar els diversos rols i agents de la participació: administració pública, organismes (com ara observatoris), societat civil, cos tècnic…

Debatre sobre els procediments concrets dels processos de participació.

Conéixer els àmbits de la participació: pressupostos, ordenament urbà, plans estratègics, desenvolupament del territori…

Públic destinatari:

Tècnics/ques de participació

Regidors i regidores de l’àrea de participació

Representants d’associacions

Ciutadania en general

Descripció:

La participació ciutadana es materialitza en el territori i, habitualment, la pensem des de la dimensió municipal o fins i tot de barri. I, de fet, és en aquesta dimensió on han arrelat processos participatius de gran interés en el nostre territori. Això no obstant, la participació ciutadana ha d’entendre’s com una manera de fer transversal a tot tipus de gestió pública. A més a més, hi ha multitud d’agents i organismes des dels quals impulsar i repensar la participació ciutadana.

La jornada s’estructura a través de les experiències de participació ciutadana. 4 ponents explicaran, des de la dimensió tècnica, els processos de participació desenvolupats en els seus àmbits d’actuació.

La dinàmica de la jornada propiciarà la participació, el diàleg i la discussió.

Ponents:

sergio-castel

Sergio Castel Gayán, jefe de servicio de la Direcció General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón. Llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa, i Ciències Polítiques i de l’Administració. En l’actualitat, Cap de Servici de Participació Ciutadana del Govern De. Investigador-colaborador de la Fundació Manuel Giménez Abad d’Estudis parlamentaris i de l’Estat autonòmic. Forma part del Grup d’Investigació “Democràcia multinivel: la participació dels ciutadans i els ens territorials en els processos de decisió pública” de la Universitat de Barcelona. Ha impartit classes com a professor en la Universitat Columbus International Business School i en la Universitat SAN Jorge. Ha realitzat diverses publicacions i impartit conferències relacionades amb els temes del bon govern, el dret de participació i transparència.

albert lopez

Albert López Monfort. Gestor Cultural. Coordinador de Programa d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I des del any 1998. Membre de l’Observatori per al Desenvolupament Sociocultural Rural de Castelló-UJI. Certificat Europeu en Gestió i Administració de Projectes Culturals. Membre del Consell editorial de la revista Kult-ur de la Universitat Jaume I. Ha Coordinat el projecte col·laboratiu Tesaurus incorrecte de la cultura, Membre de Garbell, Seminari permanent d’Aprenentatge col·laboratiu. Forma part de l’equip d’investigació del projecte Missions Interculturals. Especialitzat en processos de desenvolupament cultural en l’àmbit rural.

antonio-martinez-puche_medi

Antonio Martínez Puche, director de l’Observatori d’Investigació de Desenvolupament Local i Geografia Econòmica de la Universitat d’Alacant.  Titular d’Universitat, del Dpto. De Geografia Humana de la Universitat d’Alacant. Dr. en Geografia Econòmica. Director del Màster Oficial de desenrotllament local i Innovació Territorial (DELEITE-UA) i vicepresident del Grup de Treball de desenrotllament local de l’Associació de Geògrafs Espanyols (AGE). director del grup de treball (GEOBINDEL), del grup d’Investigació de Geografia Humana. Membre de l’Institut Universitari d’Investigacions Turístiques (IUIT) de la UA, i investigador dels grups TUDISTAR (Turisme i Noves Dinàmiques socioterritorials en Àrees rurals) de la Universitat Autònoma de Barcelona, i CULTURPAIS (Cultura, Turisme i Paisatge) de la UNED. Membre del GATER, Grup d’Anàlisi de Territoris Rurals compost per les 5 Universitats Públiques Valencianes i la Conselleria d’Agricultura. Director Acadèmic de la Seu Universitària de Villena (Vicerectorat de Cultura, Esports i Lenguas-UA), Vocal de la Junta Directiva del Col·legi de Geògrafs De i responsable de l’àrea de  formació i emprenedoria.
Format en la Maison Mediterraneenne dónes Sciences de l’Homme (Aix-Marseille Université – CNRS-Francia), ha sigut professor invitat en les universitats de Lüneburg (Alemanya); L’Havana (Cuba); en les universitats Colombianes de la Vall (Cali), Universitat del Cauca (Popayán) i Nariño (Past); en les universitats Equatorianes d’Universitat Politècnica Estatal del Carchi (Tulcán) i Universitat Tècnica de Manabí (Portoviejo). També en Institut Du patrimoine culturel de l’Université Laval de Quebec (Canadà).
Membre del Comité Científic de les Jornades de desenrotllament local de la Comunitat Valenciana, celebrades tots els añosen la Universitat de València, junt amb IIDL-UV, SERVEF, ADLYPSE i Diputació de València. Membre del Comité Científic del IV Congrés Internacional de desenrotllament local L’Habana-Cuba)i del V Congrés de desenrotllament local ( Lima-Perú)president. del Comité Organitzador del V i IX Col·loquis Nacionals de desenrotllament local del GTDL-AGE. Director de projectes d’investigació (públics i privats), i de tesis doctorals, relacionades amb temàtiques vinculades al desenrotllament local, innovació socioterritorial, emprenedories socials, tipologies turístiques i marques territorials, i planificació estratègica participada. 

Foto Xavier Gines

Xavier Ginés, Agent de Desenvolupament Local en l’Ajuntament de Benlloch des de 2001 i professor universitari des de 2005. Actualment fa classes a la Universitat Jaume I. Sociòleg de formació i Doctor per la Universitat de València, amb una tesi sobre moviments socials i comunicació, en la seua vessant professional destaca la implementació d’estratègies de desenvolupament local entorn a tres eixos: el reforç de la identitat cultural; la contribució d’aquesta a la transformació de potencialitats locals en productes; i la necessària intervenció en aquest procés de la població a través de sistemes de participació ciutadana. En aquest sentit destaca el seu paper en la concepció i l’organització del festival Feslloch de música en valencià; els pressuposts participatius que des de fa 12 anys estan implantats a Benlloch; i el desenvolupament de l’estratègia enoturística local. Ha investigat i publicat diversos articles sobre polítiques urbanes, participació ciutadana, desenvolupament local, comunicació i moviments socials.

Places:

30.

Seminario – Experiencias de participación en las políticas públicas

Jueves 21 de julio, de 10 a 14h.

Objetivos:

El principal objectivo de la jornada es posibilitar el intercambio de experiencias de participación impulsadas por las administraciones públicas.

Los objetivos específicos son:

Identificar los diversos roles y agentes de la participación: administración pública, organismos (como observatorios), sociedad civil, cuerpo técnico…

Debatir sobre los procedimientos concretos de los procesos de participación

Conocer los ámbitos de la participación: presupuestos, ordenamiento urbano, planes estratégicos, desarrollo del territorio…

Público destinatario:

Técnicos/cas de participación

Concejales y concejalas del área de participación

Representantes de asociaciones

Ciudadanía en general

Descripción:

La participación ciudadana se materializa en el territorio y, habitualmente, la pensamos desde la dimensión municipal o incluso de barrio. Y, de hecho, es en esta dimensión donde han arraigado procesos participativos de gran interés en nuestro territorio. Sin embargo, la participación ciudadana debe entenderse como una manera de hacer transversal a todo tipo de gestión pública. Además, hay multitud de agentes y organismos desde los cuales impulsar y repensar la participación ciudadana.

La jornada se estructura a través de las experiencias de participación ciudadana. Cuatro ponentes explicarán, desde la dimensión técnica, los procesos de participación desarrollados en sus ámbitos de actuación.

La dinámica de la jornada propiciará la participación, el diálogo y la discusión.

Ponentes:

Sergio Castel, jefe de servicio de la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón.  Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, y Ciencias Políticas y de la Administración. En la actualidad, Jefe de Servicio de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón. Investigador-colaborador de la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico. Forma parte del Grupo de Investigación “Democracia multinivel: la participación de los ciudadanos y los entes territoriales en los procesos de decisión pública” de la Universidad de Barcelona. Ha impartido clases como profesor en la Universidad Columbus International Business School y en la Universidad San Jorge. Ha realizado diversas publicaciones e impartido conferencias relacionadas con los temas del buen gobierno, el derecho de participación y transparencia.

albert lopez

Albert López Monfort, coordinador del Servei d’Activitats Socioculturals i Extensió de la Universitat Jaume I. Gestor Cultural. Coordinador de Programa de Extensión Universitaria de la Universidad Jaime I desde el año 1998. Miembro del Observatorio para el Desarrollo Sociocultural Rural de Castelló-UJI. Certificado Europeo en Gestión y Administración de Proyectos Culturales. Miembro del Consejo editorial de la revista Kult-ur de la Universidad Jaime I. Ha Coordinado el proyecto col·laboratiu Thesaurus incorrecto de la cultura, Miembro de Harnero, Seminario permanente de Aprendizaje col·laboratiu. Forma parte del equipo de investigación del proyecto Misiones Interculturales. Especializado en procesos de desarrollo cultural en el ámbito rural. 

antonio-martinez-puche_medi

Antonio Martínez Puche, director del Observatorio de Investigación de Desarrollo Local y Geografía Económica de la Universidad de Alicante. Profesor Titular de Universidad, del Dpto. de Geografía Humana de la Universidad de Alicante. Dr. en Geografía Económica. Director del Master Oficial de Desarrollo Local e Innovación Territorial (DELEITE-UA) y Vicepresidente del Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE). Director del grupo de trabajo (GEOBINDEL), del grupo de Investigación de Geografía Humana. Miembro del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas (IUIT) de la UA, e investigador de los grupos TUDISTAR (Turismo y Nuevas Dinámicas Socioterritoriales en Áreas rurales) de la Universidad Autónoma de Barcelona, y CULTURPAIS (Cultura, Turismo y Paisaje) de la UNED. Miembro del GATER, Grupo de Análisis de Territorios Rurales compuesto por las 5 Universidades Públicas Valencianas y la Conselleria de Agricultura. Director Académico de la Sede Universitaria de Villena (Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Lenguas-UA), Vocal de la Junta Directiva del Colegio de Geógrafos de España y responsable del área de formación y emprendimiento.
Formado en la Maison Mediterraneenne des Sciences de l’Homme (Aix-Marseille Université – CNRS-Francia), ha sido profesor invitado en las Universidades de Lüneburg (Alemania); La Habana (Cuba); en las Universidades Colombianas del Valle (Cali), Universidad del Cauca (Popayán) y Nariño (Pasto); en las Universidades Ecuatorianas de Universidad Politécnica Estatal del Carchi (Tulcán) y Universidad Técnica de Manabí (Portoviejo). También en Institut du patrimoine culturel de l’Université Laval de Quebec (Canadá).
Miembro del Comité Científico de las Jornadas de Desarrollo Local de la Comunidad Valenciana, celebradas todos los añosen la Universidad de Valencia, junto a IIDL-UV, SERVEF, ADLYPSE y Diputación de Valencia. Miembro del Comité Científico del IV Congreso Internacional de Desarrollo Local (La Habana-Cuba) y del V Congreso de Desarrollo Local (Lima-Perú). Presidente del Comité Organizador del V y IX Coloquios Nacionales de Desarrollo Local del GTDL-AGE. Director de proyectos de investigación (públicos y privados), y de tesis doctorales, relacionadas con temáticas vinculadas al desarrollo local, innovación socioterritorial, emprendimientos sociales, tipologías turísticas y marcas territoriales, y planificación estratégica participada.

Foto Xavier Gines

Xavier Ginés, agente de Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Benlloch desde 2001 y profesor universitario desde 2005. Actualmente hace clases a la Universidad Jaime I. Sociòleg de formació i Doctor per la Universitat de València, amb una tesi sobre moviments socials i comunicació, en la seua vessant professional destaca la implementació d’estratègies de desenvolupament local entorn a tres eixos: el reforç de la identitat cultural; la contribució d’aquesta a la transformació de potencialitats locals en productes; i la necessària intervenció en aquest procés de la població a través de sistemes de participació ciutadana. En aquest sentit destaca el seu paper en la concepció i l’organització del festival Feslloch de música en valencià; els pressuposts participatius que des de fa 12 anys estan implantats a Benlloch; i el desenvolupament de l’estratègia enoturística local. Ha investigat i publicat diversos articles sobre polítiques urbanes, participació ciutadana, desenvolupament local, comunicació i moviments socials.

 

Plazas:

30.

%d bloggers like this: