Experiències de participació juvenil

Divendres 22 de juliol, de 11 a 13h.

PLACES ESGOTADES / PLAZAS AGOTADAS

Banner-inscripció-mini

Joves

 

Sessió de Diàlegs: Diàleg Intergeneracional sobre el Canvi Social

Objectius:

 • Visibilitzar diferents moviments socials que s’han donat al llarg de la història recent i que, partint d’una base juvenil important, han acabat tenint un impacte social.
 • Posar en relleu com la participació i la implicació ciutadana ajuda a transformar la societat.

Públic Destinatari:

 • Membres d’organitzacions socials i juvenils.
 • Membres d’associacions i col·lectius ciutadans de tot mena.
 • Estudiants universitaris i de formació professional.
 • Públic en general.

Descripció:

L’activitat tractarà d’establir un diàleg intergeneracional sobre moviments socials, que van tenir un impacte fort en la societat del nostre país i comptaven amb una base juvenil important . Un d’ells va ser el moviment d’objecció de consciència, que va sorgir durant els últims anys de la dictadura amb els joves que es negaven a prestar servei militar per motiu de consciència i que, per tant, es negaven a incorporar-se a l’exèrcit. D’aquest moviment assembleari va sorgir en 1984 la Llei d’Objecció de Consciència, que regulava la possibilitat de prestar un servei civil versus el militar; i que, gràcies a la insubmissió del jovent afectat, va aconseguir l’abolició del servei militar obligatori.

Un altre exemple d’aquests moviments va ser el 0,7 per a la cooperació al desenvolupament i l’eradicació de la pobresa. Aquest, va començar en els anys 90 i, hui en dia, podríem dir que encara que no s’haja aconseguit materialment, si compta amb un gran consens polític i social. Les bases reivindicatives d’aquest moviment serviren, més tard, per a configurar i vertebrar l’acció de les ONGD’s, deixant darrere la visió de caritat per un caminar cap a la justícia i la corresponsabilitat social.

Finalment, han estat els moviments socials més recents com el cas del No a la LOU, mobilització que va començar amb el alumnat jove i que va acabar sent intergeneracional. Va aconseguir sensibilitzar a la Comunitat Universitària per a defendre l’oposició a una Llei d’Universitats que entenien perjudicial per al nostre Sistema Universitari. De la mateixa manera, altres moviments socials recents com el 15M han posat d’amunt la taula la necessitat de democratitzar la política i incrementar la transparència en l’administració pública.

Es aquesta la raó per la qual volem promoure aquest diàleg intergeneracional sobre la mobilització ciutadana: analitzant com es van donar, quines van ser les seues experiències; quin el seu impacte; i extraure conclusions que servisquen per a construir una cultura, una política i una educació per a la participació ciutadana com a vertadera eina de canvi social.

Per això, comptarem amb una persona en representació de cadascun dels moviments socials. Es desenvoluparà en un format de taula redona amb la interacció del públic assistent.

Duració: 45 minuts

 

Sessió Pràctica: Orientacions Per a la Promoció de la Participació Juvenil

Objectius:

 • Oferir una breu introducció teòrica sobre les dimensions de la participació juvenil.
 • Aprofundir en els tres principals escenaris per a l’aprenentatge i la pràctica de la participació juvenil: escola, associacionisme i noves formes de participació.
 • Dotar d’eines i propostes dinàmiques per a l’educació en la participació.

Públic Destinatari:

 • Membres d’Organitzacions Juvenils i Consells Locals
 • Tècnics de Joventut i d’animació sociocultural.
 • Personal docent.
 • Públic en general.

Descripció:

Després de fer l’anàlisi intergeneracional de participació com una eina per a la transformació social i l’impacte, que moltes vegades ha aconseguit aquesta mobilització, amb la taula redona de Diàleg Intergeneracional sobre el canvi social que proposem, s’analitzarà la manera de desenvolupar una cultura de participació juvenil.

Es farà una breu introducció teòrica sobre les condicions bàsiques per al desenvolupament de la participació i com es pot desenvolupar la cultura de participació ciutadana. Després, es presentarà la guia per a la promoció de la participació juvenil, que ha elaborat el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, com una eina per a treballar i reflexionar sobre la participació juvenil des de l’escola i els àmbits de treball amb joves en edat escolar.

Finalment, es realitzarà una de les dinàmiques de la guia amb l’objectiu de tindre una experiència pràctica sobre la utilització d’aquesta i que servisca com a exemple pràctic.

Duració: 1,15 hores

Places: 20

 

EXPERIENCIAS PARA LA PARTICIPACIÓN JUVENIL

Sesión de Diálogos: Diálogo Intergeneracional sobre el Cambio Social

Objetivos:

 • Visibilizar diferentes movimientos sociales que se han dado a lo largo de la historia reciente y que, partiendo de una base juvenil importante, han acabado teniendo un impacto social.
 • Poner en relieve como la participación y la implicación ciudadana ayuda a transformar la sociedad.

Público Destinatario:

 • Miembros de organizaciones sociales y juveniles.
 • Miembros de asociaciones y colectivos ciudadanos de todo clase.
 • Estudiantes universitarios y de formación profesional.
 • Público en general.

Descripción:

La actividad tratará de establecer un diálogo intergeneracional sobre movimientos sociales, que tuvieran un impacto fuerte en la sociedad de nuestro país y contaban con una base juvenil importante. Uno de ellos fue el movimiento de objeción de conciencia, que surgí durante los últimos años de la dictadura con los jóvenes que se negaban a prestar servicio militar por motivo de conciencia y que, por tanto, se negaban a incorporarse al ejército. De este movimiento asambleario surgió en 1984 la Ley de Objeción de Conciencia, que regulaba la posibilidad de prestar un servicio civil versus el militar; y que, gracias a la insumisión de la juventud afectada, se consegu la abolición del servicio militar obligatorio.

Otro ejemplo de estos movimientos fue el 0,7 para la cooperación al desarrollo y la erradicación de la pobreza. Este, empezó en los años 90 y, hoy día, podríamos decir que aunque no se haya conseguido materialmente, si cuenta con un gran consenso político y social. Las bases reivindicativas de este movimiento sirvieron, más tarde, para configurar y vertebrar la acción de las ONGD’s, dejando detrás la visión de caridad por un caminar hacia la justicia y la corresponsabilidad social.

Finalmente, han sido los movimientos sociales más recientes como el caso del No a la LOU, movilización que empezó con el alumnado joven y que acabó siendo intergeneracional. Conseguir sensibilizar a la Comunidad Universitaria para defender la oposición a una Ley de Universidades que entendían perjudicial para nuestro Sistema Universitario. De la misma manera, otros movimientos sociales recientes como el 15M han puesto sobre la mesa la necesidad de democratizar la política e incrementar la transparencia en la administración pública.

Es esta la razón por la que queremos promover este diálogo intergeneracional sobre la movilización ciudadana: analizando como se dieron, cuáles fueron sus experiencias; cuál su impacto; y extraer conclusiones que sirvan para construir una cultura, una política y una educación para la participación ciudadana como verdadera herramienta de cambio social.

Por ello, contaremos con una persona en representación de cada uno de los movimientos sociales. Se desarrollará en un formato de mesa redonda con la interacción del público asistente.

Duración: 45 minutos

 

Sesión Práctica: Orientaciones para la Promoción de la Participación Juvenil

Objetivos:

 • Ofrecer una breve introducción teórica sobre las dimensiones de la participación juvenil.
 • Profundizar en los tres principales escenarios para el aprendizaje y la práctica de la participación juvenil: escuela, asociacionismo y nuevas formas de participación.
 • Dotar de herramientas y propuestas dinámicas para la educación en la participación.

Público Destinatario:

 • Miembros de Organizaciones Juveniles y Consejos Locales.
 • Técnicos de Juventud y de animación sociocultural.
 • Personal docente.
 • Público en general.

Descripción

Después de hacer el análisis intergeneracional de participación como una herramienta para la transformación social y el impacto, que muchas veces ha conseguido esta movilización, con la mesa redonda de Diálogo Intergeneracional sobre el cambio social que proponemos, se analizará la manera de desarrollar una cultura de participación juvenil.

Se hará una breve introducción teórica sobre las condiciones básicas para el desarrollo de la participación y como se puede desarrollar la cultura de participación ciudadana. Después, se presentará la guía para la promoción de la participación juvenil, que ha elaborado el Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana, como una herramienta para trabajar y reflexionar sobre la participación juvenil desde la escuela y los ámbitos de trabajo con jóvenes en edad escolar.

Finalmente, se realizará una de las dinámicas de la guía con el objetivo de tener una experiencia práctica sobre la utilización de esta y que sirva como ejemplo práctico.

Duración: 1,15 horas

Plazas: 20

 

 

%d bloggers like this: