Jornada – Defensories municipals del veïns

Divendres 22 de juliol, 10 a 12h.

PLACES ESGOTADES / PLAZAS AGOTADAS

Banner-inscripció-mini

WhatsApp-Image-20160713

Objectius:

Promoure la figura del defensor del veïnat en els municipis de tamany mitjà de la Comunitat e informar de la seua activitat i experiències.

Difondre l’activitat del Síndic de Greuges informar de les seues actuacions amb relació a la gestió dels ajuntaments, relatives a la participació ciutadana.

Públic destinatari:

Tècnics/ques municipals de les àrees de participació ciutadana i govern obert.

Alcaldes/esses i regidors/es d’ajuntaments.

Descripció:

La figura del Defensor/a de la Ciutadania és una iniciativa que s’ha implantat en un bon número de ciutats i municipis (significativament a Catalunya, on Amposta, l’any 1987 va ser pionera, de fet, en tot l’Estat). Aquell any es va va decidir posar a disposició de la ciutadania una persona que fera de pont entre les queixes, reclamacions i suggerències de la població i el govern municipal, cap altre municipi ni ciutat, des de la recuperació de la democràcia disposava d’una figura semblant.

Eixa figura institucional es va consolidar i al cap de poc temps van voler adoptar altres municipis tant de Catalunya com de la resta de l’Estat i fins i tot de més enllà.

Els ajuntaments, amb la creació d’aquest òrgan, posen al servei de la ciutadania una institució a la qual atorguen independència i autonomia pròpia per a controlar i vetllar perquè a totes les actuacions municipals estiga garantit el màxim respecte als drets dels ciutadans i ciutadanes.

La institució es regula, habitualment, amb l’aprovació d’un Reglament propi i el nomenament d’un Defensor/a de la Ciutadania amb el consens i l’acord dels grups polítics amb representació en cada Consistori. En tot este procés és molt important la participació de les associacions i entitats ciutadanes dels municipis que, amb les seues aportacions, enriqueixen i donen forma al reglament i a la definició d’esta figura institucional llur paper de mediació pot ser molt interessant en la vida municipal.

En esta Jornada volem reflexionar entorn a este model de mediació entre les institucions i la ciutadania. Per a això participaran distints representants d’esta figura institucional de la Comunitat Valenciana així com Ramón Llorente Barrera, defensor de la ciutadania de Girona i president del Fòrum de Defensors locals de Catalunya. Finalment, està prevista una visita al Síndic de Greuges, llur seu està a la ciutat d’Alacant.

Amb esta jornada volem difondre esta figura entre aquells ajuntaments que encara no compten amb ella i que valoren la seua oportunitat.

Ponents:

Visita al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi

Defensors del veïnatge de la Comunitat Valenciana:

Nuria García Gil, Aspe (Alacant).

Miguel Lloret Miñana, Gandia (València).

Mª Antonia Moreno, Paterna (València). Moderadora

Ramón Llorente Barrera, defensor de la ciutadania de Girona i president del Fòrum de Defensors locals de Catalunya http://www.forumsd.cat/inici/.

Places:

30

 

 

Jornada – Defensorías municipales de vecinos 

Viernes 22 de julio, 10 a 12h.

Objetivos:

Promover la figura del defensor del vecindad en los municipios de tamaño medio de la Comunidad e informar de su actividad y experiencias.

Difundir la actividad del Síndico de Agravios informar de sus actuaciones con relación a la gestión de los ayuntamientos, relativas a la participación ciudadana.

Público destinatario:

Técnicos/ques municipales de las áreas de participación ciudadana y gobierno abierto.

Alcaldes/esses y concejales/se de ayuntamientos.

Descripción:

La figura del Defensor/a de la Ciudadanía es una iniciativa que se ha implantado en un buen número de ciudades y municipios (significativamente en Catalunya, donde Amposta, el año 1987 fue pionera, de hecho, en todo el Estado). Aquel año se decidió poner a disposición de la ciudadanía una persona a que ejerciera de puente entre las quejas, reclamaciones y sugerencias de la población y el gobierno municipal, ningún otro municipio ni ciudad, desde la recuperación de la democracia disponía de una figura parecida.

Esa figura institucional se consolidó y al cabo de poco tiempo quisieron adoptarla otros municipios tanto de Catalunya como del resto del Estado e incluso de más allá.

Los ayuntamientos, con la creación de este órgano, ponen al servicio de la ciudadanía una institución a la que otorgan independencia y autonomía propia para controlar y velar para que en todas las actuaciones municipales esté garantizado máximo respecto a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

La institución se regula, habitualmente, con la aprobación de un Reglamento propio y el nombramiento de un Defensor/a de la Ciudadanía con el consenso y el acuerdo de los grupos políticos con representación en cada Consistorio. En todo este proceso es muy importante la participación de las asociaciones y entidades ciudadanas de los municipios que, con sus aportaciones, enriquecen y dan forma al reglamento y a la definición de esta figura institucional. Su papel de mediación puede ser muy interesante en la vida municipal.

En esta Jornada queremos reflexionar entorno a este modelo de mediación entre las instituciones y la ciudadanía. Para ello participarán distintos representantes de esta figura institucional de la Comunidad Valenciana así como Ramón Llorente Barrera, defensor de la ciudadanía de Girona y presidente del Fòrum de Defensors locals de Catalunya. Finalmente, está prevista una visita al Síndic de Greuges, cuya sede està en la ciudad de Alicante.

Con esta jornada queremos difundir esta figura entre aquellos ayuntamientos que aún no cuentan con ella y que valoren su oportunidad.

Ponentes:

Visita al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi

Defensores del vecino/a de la Comunidad Valenciana:

Nuria García Gil, Aspe (Alicante).

José Rafael Ciurana Vicent, Alboraia (Valencia).

Mª Antonia Moreno, Paterna (Valencia). Moderadora

Ramón Llorente Barrera, defensor de la ciudadanía de Girona y presidente del Fòrum de Defensors locals de Catalunya http://www.forumsd.cat/inicio/.

Plazas:

30

%d bloggers like this: